GERMANY: JUNIOREN BUNDESLIGA WEST

GERMANY: OBERLIGA BADEN-WURTTEMBERG

13:00
? ?
13:30
? ?
13:30
? ?
13:30
? ?

GERMANY: OBERLIGA BAYERN NORD

13:00
? ?
13:00
? ?
13:00
? ?
13:00
? ?
12:30
? ?

GERMANY: OBERLIGA BREMEN

13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA HAMBURG

GERMANY: OBERLIGA HESSEN

13:30
? ?
13:30
? ?
13:30
? ?
13:30
? ?
13:30
? ?

GERMANY: OBERLIGA NIEDERSACHSEN

15:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA NOFV- SUD

GERMANY: OBERLIGA NOFV-NORD

13:00
? ?

GERMANY: OBERLIGA SCHLESWIG-HOLSTEIN

13:00
? ?
13:00
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA BAYERN

13:00
? ?
13:00
? ?
13:00
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA NORTH

15:00
? ?

GERMANY: REGIONALLIGA WEST

13:00
? ?
13:00
? ?